ODSZKODOWANIA Z POLIS ŻYCIOWYCH, NNW, UBEZPIECZENIA III FILAR | MEDIATOR
Ubezpieczanie "życia" stało się bardzo popularne. Na przełomie dwudziestu kilku lat, od momentu zmian ustrojowych w naszym kraju, tego typu polis zawarto bardzo dużo. Obecnie wiele z tych polis ulega zakończeniu ( expiracja ), inne polisy trwają nadal. W ramach zawartych polis dość często dochodzi do wypadków objętych ochroną ubezpieczeniową. Są jednak przypadki, że ubezpieczyciele odmawiają wypłaty świadczeń polisowych, twierdząc, że zdarzenie szkodowe nie są objęte ochroną, szkody wynikły z winy ubezpieczonych lub też nie opłacano terminowo składek. Ponieważ każda to polisa dobrowolna analiza odmowy musi być w oparciu o Ogólne Warunki - integralną część zawartej polisy.

W części przypadków decyzje ubezpieczycieli nie są słuszne, dokładna analiza ogólnych warunków ubezpieczeń ( OWU ) daje jednak szansę na zmianę decyzji ubezpieczyciela i otrzymanie odszkodowania. Nie jest to jednak łatwe, gdyż polisy na życie opiewają zwykle na duże wartości. Stąd też znajdują się one w szczególnym zainteresowaniu ubezpieczycieli. Z takim przeciwnikiem bardzo trudno będzie wygrać bez pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej .
Zgłoś szkodę                               Zgłoś szkodę
Wypadki w pracy, odszkodowania, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania | www.wypadki.org
WARUNKI JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE,
aby można było się ubiegać o świadczenie objęte polisą na życie, III filaru lub nnw?
  • osoba, której dotyczy szkoda musi posiadać ważną polisę w dacie szkody i opłacone wszystkie należne składki
  • osoba ta otrzymała decyzję odmowną od ubezpieczyciela,
  • osoba czuje się pokrzywdzona decyzją ubezpieczyciela,
  • osoba poszkodowana nie była pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz nie zataiła chorób we wniosku ubezpieczeniowym,
  • szkoda pozostaje w bezpośrednim związku z posiadanym ubezpieczeniem na życie, III filar bądź NNW.

Każdy przypadek tego typu szkody jest inny, stąd też wymagany jest kontakt z biurem MEDIATOR. Analiza wstępna dokumentów jest bezpłatna i niezbędna do oceny problemu. Po tym przedstawimy zainteresowanemu własne stanowisko.Content
Youtube

Jesteśmy wiarygodni
Mediator
to zespół doświadczonych specjalistów oraz pewność uczciwej współpracy.
Dowiedz się więcej